Beaches in Western Australia. Photos are taken by Yasuo Karaki
Trigg Beach: Please click to see moreNorth Beach: Please click to see moreLake Cliffton: Please click to see moreFloreat Beach: Please click to see moreScarborough Beach: Please click to see moreCity Beach: Please click to see moreSouth Beach: Please click to see more