Beaches in Western Australia. Photos are taken by Yasuo Karaki